Tarieven

LOSSE LESSEN

Pilates groepsles mat€ 12,50
Pilates groepsles reformer€ 20,00
Barre groepsles€ 12,50
Privé les€ 60

10 RITTENKAART

gebaseerd op één les per week

10 mat- of barre lessen€ 11412 weken geldig
10 reformer lessen€ 18612 weken geldig

gebaseerd op twee lessen per week

10 mat- of barre lessen€1047 weken geldig
5 matlessen en 5 reformer lessen€1407 weken geldig
10 reformer lessen€1767 weken geldig