Algemene Voorwaarden & Privacy Statement

Algemene voorwaarden

Lessen en registratie

De geldigheid van een strippenkaart is alleen te verlengen in overleg. Geldige redenen hiervoor zijn bijvoorbeeld langdurige ziekte (> 2 weken), schoolvakantie (>1 weken) of verblijf in het buitenland. Het verzoek voor het verlengen van de geldigheid dient minimaal een week voor het aflopen van het abonnement of de strippenkaart te zijn aangevraagd.

Er is een maximum aantal deelnemers per les. Bij minder dan twee aanmeldingen behoudt de studio zich het recht voor om de les te annuleren. Cliënten die zich voor betreffende les hadden aangemeld worden hier uiterlijk 6 uur van tevoren over geïnformeerd.

Wanneer de studio tijdens bijvoorbeeld schoolvakanties gedurende één of meerdere weken is gesloten, worden alle strippenkaarten overeenkomstig verlengd

Restitutie en annulering

Strippenkaarten en abonnementen worden niet terugbetaald en zijn niet overdraagbaar. Als cliënt ga je akkoord met ons afmeldingsbeleid: een privé les, mat les of barre les dien je uiterlijk 6 uur van tevoren te annuleren, een reformer les dien je uiterlijk 12 uur van tevoren te annuleren. Wanneer je je afmeldt nadat genoemde annuleringstermijn is verstreken, worden mat-, barre- en reformer lessen volledig in rekening gebracht (de strip wordt afgeschreven van de strippenkaart. Voor privé lessen wordt (nadat genoemde annuleringstermijn is verstreken) de les voor 50% in rekening gebracht.

Aansprakelijkheid

Studio C is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen van haar cliënten. Deelname aan de lessen is vrijwillig en op eigen risico. Bij twijfel over gezondheid of blessures is de cliënt zelf verantwoordelijk voor het raadplegen van een arts voorafgaand aan deelname aan een les. 

Met het akkoord gaan met deze algemene voorwaarden gaat de cliënt er tevens mee akkoord dat noch hij/zij, noch zijn/haar erfgenamen of wettelijke vertegenwoordigers een aanklacht of enige andere claim van welke aard dan ook tegen Studio C of haar instructeurs zal indienen voor persoonlijk letsel, diefstal, schade aan of vermissing van persoonlijke eigendommen. 

privacy statement

De persoonlijke gegevens die Studio C verwerkt zijn (indien door de client zelf verstrekt):
Voornaam, Achternaam, Adresgegevens, Geslacht, Geboortedatum, Email-adres en Telefoonnummer.
Deze persoonsgegevens worden gebruikt t.b.v. deelnemers registratie, het verzenden van bijvoorbeeld een betalingsherinnering of een annulering van een les. Via de nieuwsbrief wordt de client per email geïnformeerd over bijvoorbeeld wijzigingen van het lesrooster, van algemene voorwaarden of van openingstijden.

Bovenstaande persoons gegevens worden verwerkt door instructeurs van Studio C en worden opgeslagen in de database van het online registratiesysteem Bsport met wie wij daarover een door de AVG wettelijk vereiste Verwerkersovereenkomst hebben gesloten. Gegevens die (potentiele) clienten verstrekken via het Contactformulier op onze website worden verwerkt door Hostnet, met wie Studio C ook een Verwerkersovereenkomst heeft gesloten. Zowel Hostnet als Bsport hebben passende maatregelen getroffen  om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongewenste wijzigingen tegen te gaan.  

Wanneer de client aangeeft geen lessen meer te zullen volgen of wanneer een client gedurende 6 maanden geen lessen heeft gevolgd zal de deelnemer gevraagd worden of zijn/haar account mag worden verwijderd.

Clienten van Studio C hebben zelf inzage in de door Studio C gehanteerde gegevens.

Client heeft het recht bezwaar te maken tegen het verzamelen van persoonsgegevens en het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.